Prof. dr Šemsudin Plojović, rođen je 1981. godine u Novom Pazaru. Osnovne i

magistarske studije završio u Beogradu, gde je 2008. odbranio doktorsku disertaciju

na temu: Mogućnosti i pravci razvoja informacionih sistema elektronskog poslovanja

u malim i srednjim preduzećima u Srbiji, na Univerzitetu Braća Karić. Godine 2009.

u Skoplju je odbranio doktorsku disertaciju na temu: Statističko ekonometrijski

modeli uvoza i izvoza Republike Srbije, na Univerzitetu Sv Kiril i Metodij. Od

2012. radi kao vanredni profesor na Univerzitetu u Novom Pazaru na predmetima iz

oblasti menadžmenta. Od 2015 je redovni profesor i aktivan je u učeću na brojnim naučnim konferencijama kao

i u objavljivanju naučnih radova, a objavio je i udžbenike za predmete Statistika,

Menadžment kvaliteta i Menadžment informacioni sistemi.

Formal education
2009 Univerzitet Sv. Kiril i Metodij, Skopje Ekonomski fakultet Doctorial (PhD) Details
2008 Univerzitet Braća Karić Fakultet za trgovinu i bankarstvo Doctorial (PhD) Details
2006 Univerzitet Braća Karić Fakultet za trgovinu i bankarstvo Master (MSc) Details
2004 Univerzitet Braća Karić Fakultet za trgovinu i bankarstvo Bachelor (BSc) Details
Skills and specializations
2015 red. prof. dr Univerzitet u Novom Pazaru Details
2011 van. prof. dr Univerzitet u Novom Pazaru Ekonomia Details
2008 Docent Univerzitet u Novom Pazaru Ekonomija Details
Category No. of publications Points
International journals Science Citation Index: M21,M22,M23 3 9,0
Other international journals 3 9,0
National journals Serbian Citation Index: M24,M51,M52,M53 6 6,0
Other national journals 31 48,0
International proceedings Full-text: M33 37 36,0
Abstract only: M34 None None
National proceedings Full-text: M63 36 36,0
Abstract only: M64 None None
Other publications Monograph, practicum, thesis: M40,M70 13 39,0
Total:
Vanredni profesor

Nastavnik u zvanju vanrednog profesora na Univerzitetu u Novom Pazaru

Docent

Nastavnik u zvanju docenta za naucnu oblast ekomomija

Direktor

Direktor Atletskog kuba Novi Pazar

Vlasnik

Vlasnik knjigovodstve agnecije

.

Projekat

 

1.

 

Datum

Dec. 2012 - dec. 2013.

Ime projekta

Strategija održivog razvoja 2014-2020

Finansiran od strane

Opština Rožaje, Crna Gora

Pozicija u projektu

Konsualtant za Mala i srednja preduzeća

Ključne aktivnosti i odgovornosti

Obrada podataka, kreiranje razvojnih modela, radna strategiji razvoja

Kontakt osoba

Arbin Kalac, direktor, Rozaje Business center, Rozaje, Montenegro

Tel: 051/271-201; Mob: 069/399-395

E-mail: urbanizamrozaje@t/com.me;

2.

 

Datum

Jan 2012 - Dec. 2012

Ime projekta

Identifikacija resursa kao osnova budućih investicija u Jugozapadnoj Srbiji

Finansiran od strane

SABA - Sandžačka biznis asocijacija

Pozicija u projektu

Istraživač - konsultant

Ključne aktivnosti i odgovornosti

Rad na prikupljanju podataka o prilikama za investiranje i kreiranje izveštaja

Kontakt osoba

Esmir Salkovic, koordinator, Sanjak Busisness Association, Novi Pazar, Serbia

tel. +381 (0) 648891930

E-ail: esmirsalkovic09@gmail.com

3.

 

Datum

Jan 2012 - Dec. 2012

Ime projekta

Analaiza postojećih preduzeća u Sandžaku i modeliranje programa podrške

Finansiran od strane

SABA - Sandžačka biznis asocijacija

Pozicija u projektu

Istraživač - konsultant

Ključne aktivnosti i odgovornosti

Rad na prikupljanju podataka o MSP, obradi podataka i kreiranju izveštaja

Kontakt osoba

Esmir Salkovic, koordinator, Sanjak Busisness Association, Novi Pazar, Serbia

tel. +381 (0) 648891930

E-ail: esmirsalkovic09@gmail.com

4.

 

Datum

Dec. 2010 - dec. 2011.

Ime projekta

Program prekogranične saradnje Srbija - Crna Gora - Projekat: Bolja saradnja za bolju budućnost  

Finansiran od strane

Delegacija Evropske Unije u Srbiji

Pozicija u projektu

Projekt menadžer i glavni istraživač

Ključne aktivnosti i odgovornosti

 Organizacija projektnih aktivnosti, kontrola obrade podataka,  izrada studije

Kontakt osoba

Enis Ujkanovic, PhD, Seniour researcher, University Of Novi Pazar, Novi Pazar, Serbia,

Tel: + 381 66 362053

E-mail: e.ujaknovic@uninp.edu.rs

5.

 

Datum

Jun. 2010 - Dec. 2010.

Ime projekta

Istraživanje o migracijama  u Jugozapadnoj Srbiji

Finansiran od strane

Program of development of municipalities of southwestern Serbia (PRO program) and the government of Switzerland and Liechtenstain. Broj projekta 1-195-204-116

Pozicija u projektu

Mentor istraživačima

Ključne aktivnosti i odgovornosti

Savetovanje i pomoć istraživačima

Kontakt osoba

Dzemaludin Paucinac, kancelarija za mlade, Novi Pazar, direktor

Tel: +381 20 312233

E-mail: mladi@novipazar.org.rs

6.

 

Datum

Feb-Sep 2010

Ime projekta

Privlačenje stranih direktnih investicija - Primer Slovačke u procesu proširenja EU

Finansiran od strane

SlovakAID

Pozicija u projektu

Stariji istraživač

Ključne aktivnosti i odgovornosti

Prikupljanje i statistička analiza podataka o SDI u srbiji u poslednjih 10 godina 

Kontakt osoba

Andrea Cox, project supervisor, Pontis Foundation, Bratislava

Tel: (421 2) 5710 8111

E-mail: pontis@pontisfoundation.sk   

7.

 

Datum

Aug-Dec 2010

Ime projekta

Analiza kapaciteta mesnih zajednica Novi Pazar, Tutin i Prijepolje seoskim i gradskim sredinama

Finansiran od strane

Delegacija Evropske Unije u Srbiji

Pozicija u projektu

 Istraživač

Ključne aktivnosti i odgovornosti

Prikupljanje i analiza podataka o pravnom, ekonomskom i socijalnom okruženju Mesnih zajednica u Jugozapadnoj Srbiji

Kontakt osoba

Suad Bećirović, PhD, Seniour researcher, University Of Novi Pazar, Novi Pazar, Serbia,

Tel: + 381 64 889 1648

E-mail: s.becirovic@uninp.edu.rs

8.

 

Datum

Jun-Dec 2009

Ime projekta

Podrška klasteru proizvođača odeće „ASSTEX“

Finansiran od strane

Ministarstvo ekonomije Republike Srbije

Pozicija u projektu

Stariji istraživač

Ključne aktivnosti i odgovornosti

Analiza potreba proizvođača tekstila u Jugozapadnoj Srbiji i izrada predloga za podršku tekstilnoj industriji

Kontakt osoba

Fuad Ugljanin, board member of ASSTEX Cluster

Tel: +381 (0) 65 314 314 4

E-mail: fuad.ugljanin@gmail.com

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Radna biografija

 

 

 

Lične infoirmacije

 

Ime i prezime

Šemsudin Plojović, Ph.D.

Adresa

Osmana Dervišnurovića 33, 36300, Novi Pazar, Serbia

Telefon

+381 20 390 700

Mobile:

+381 60 390 7000

Fax

+ 381 20 385 822

E-mail

s.plojovic@uninp.edu.rs

Državljanstvo

Republika Srbija

Datum Rođenja

14.02.1981.

Pol

Muški

Radno iskustvo

 

Datum

September 2011 -  i dalje

Pozicija na poslu

Vanredni profesor

Glavne aktivnosti i

odgovornosti

Predavanja na predmetima Poslovna statistika, menadžment informacioni sistemi i menadžment kvaliteta

Ime i adresa poslodavca

Univerzitet u Novom Pazaru, Dimitrija Tucovica bb, 36300 Novi Pazar, Serbia

Oblast poslovanja

Visoko obrazovanje

 

 

Datum

Septembar 2008 – Septembar 2011

Pozicija na poslu

Docent

Glavne aktivnosti i

odgovornosti

Predavanja na predmetima Poslovna statistika, menadžment informacioni sistemi i menadžment kvaliteta

Ime i adresa poslodavca

Univerzitet u Novom Pazaru, Dimitrija Tucovica bb, 36300 Novi Pazar, Serbia

Oblast poslovanja

Visoko obrazovanje

 

 

Datum

Septembar 2004 – Septembar 2008

Pozicija na poslu

Asistent u nastavi

Glavne aktivnosti i

odgovornosti

Držanje vežbi na predmetima Poslovna statistika, Menadžment informacioni sistemi, Makroekonomija

Ime i adresa poslodavca

Univerzitet u Novom Pazaru, Dimitrija Tucovica bb, 36300 Novi Pazar, Serbia

Oblast poslovanja

Visoko obrazovanje

 

 

Datum

Mart 2001 – Septembar 2008

Pozicija na poslu

Direktor

Glavne aktivnosti i

odgovornosti

Organizacija aktivnosti u klubu

Ime i adresa poslodavca

Atletski klub Novi Pazar, Mitrovacka bb, 36300 Novi Pazar, Serbia

Oblast poslovanja

Sportski klub

 

 

Edukacija i obrazovanje

 

Datum

Oktobar 2006 – September 2010

Opis zvanja

Doktor ekonomije

Osnovni predmet ili

stečena veština

Statističko ekonometrijski modeli izvoza i uvoza republike Srbije 2000-2010

Ime i tip organizacije

Ekonomski fakultet Univerziteta u Sv. Kiril i Metodije Skoplje, Makedonija

Stepen u nacionalnoj ili

internacionalnoj klasifikaciji

VIII

 

 

Datum

Octobar 2006 - mart 2009

Opis zvanja

Doktor u oblasti menadžmenta

Osnovni predmet ili

stečena veština

Menadžment informacioni sistemi u malim i srednjim preduzećima

Ime i tip organizacije

Fakultet za trgovinu i bankarstvo, Beograd, Srbija

Stepen u nacionalnoj ili

internacionalnoj klasifikaciji

VIII

 

 

Datum

Oktobar 2004- Septembar 2006

Opis zvanja

Magistar ekonomskih nauka

Osnovni predmet ili

stečena veština

Menadžment informacioni sistemi u MSP

Ime i tip organizacije

Fakultet za trgovinu i bankarstvo, Beograd, Srbija

Stepen u nacionalnoj ili

internacionalnoj klasifikaciji

VII-2

 

 

Datum

Oktobar 2000 – June 2004

Opis zvanja

Diplomirani ekonomista

Osnovni predmet ili

stečena veština

Regionalni razvoj

Ime i tip organizacije

Fakultet za trgovinu i bankarstvo, Beograd, Srbija

Stepen u nacionalnoj ili

internacionalnoj klasifikaciji

VII-1

Computer skills and competences

Competent with most Microsoft Office programmes and SPSS.

 

Naučne reference

Prof. dr Šmesudin Plojović

reference

 

Pre izbora u zvanje docenta:

 

1. Monografije, monografske studije, tematski zbornici, leskikografske i kartografske publikacije međunarodnog značaja (M10):

 

2. Radovi objavljeni u naučnim  časopisima međunarodnog značaja (M20):

 

3. Zbornici međunarodnih naučnih skupova (M30):

 

R.br.

Referenca

Grupa

Bodova

1

 Šemsudin Plojović:  Kako do finansijski nezavisne sportske organizacije, Ways to financial independet sport organization, II Medjunarodna konferencija, ~Menadžmet u sportu~, Beograd, 19-20, 2006. God, Zbornik radova, ISBN 978-86-86197-11-5, str. 440-447.

M31

1

2

 Šemsudin Plojović:  Influence of motivation on work activity (Uticaj motivacije na radnu aktivnost), Second international symposium for teaching physical education, sport and sport activities for students, University ~St. Kiril and metodi~ Centre for physical education, sport and sporta activities at faculty of physical culture Skopje, Skopje, 12/14 maj 2006.

M31

1

3

  Šemsudin Plojović:  Implication of information systems in function of control trought goals accomplishing (Primena informacionog sistema u funkciji kontrole kroz ispunjenje ciljeva), Second international symposium for teaching physical education, sport and sport activities for students, University ~St. Kiril and metodi~ Centre for physical education, sport and sporta activities at faculty of physical culture Skopje, Skopje, 12/14 maj 2006

M31

1

4

 Šemsudin Plojović:   Benchmarking – strategy of success (Benčmarkin – strategija uspeha), Second international symposium for teaching physical education, sport and sport activities for students, University ~St. Kiril and metodi~ Centre for physical education, sport and sporta activities at faculty of physical culture Skopje, Skopje, 12/14 maj 2006.

M31

1

5

 Šemsudin Plojović: Finansiranje sporta u vremenu tranzicije, XII međunnarodni skup FIS komunikacije – 2006, Niš 22.-23. septembra 2006. Zbornik sažetaka str. 85-86

M33

0,5

6

Šemsudin Plojović, Enver Međedović: Problem radne motivacije u vremenu tradicije, XII međunnarodni skup FIS komunikacije – 2006, Niš 22.-23. septembra 2006. Zbornik sažetaka str. 86-87

M33

0,5

 

 

 

4. Nacionalne monografije, tematski zbornici, leksikografske i kartografske publikacije nacionalnog značaja; naučni prevodi i kritička izdanja građe, bibliografske publikacije (M40): 

 

5. Časopisi nacionalnog značaja (M50):

1

Šemsudin Plojović: Finansijski pristup u organizovanju sportskih manifestacija na primeru Sandžačkih igara, Prvi kongres Crnogorske sporske akademije i Druga naučna međunrodna konferencija Crnogorske sportske akademije, organizator: Crnogorska sportska akademija, rad objavljen u časopisu SPORTMONT, organizator: Crnogorska sportska akademija, Kotor, 31.03. – 02.04. 2005.

M51

2

2

 Šemsudin Plojović: Informatički pristup trenažnom procesu, Drugi kongres Crnogorske sportske akademije i Treća naučna međunarodna konferencija Crnogorske sportske akademije, rad objavljen u časopisu SPORTMONT, organizator: Crnogorska sportska akademija, 6-9.04.2006, ISSN 1451-7485, str. 622-626.

M51

2

3

 Šemsudin Plojović: Primena informacionih tehnologija u cilju poboljšanja trenažnog procesa, Drugi kongres Crnogorske sportske akademije i Treća naučna međunarodna konferencija Crnogorske sportske akademije, rad objavljen u časopisu SPORTMONT, organizator: Crnogorska sportska akademija, 6-9.04.2006, ISSN 1451-7485, str. 482-487

M51

2

4

Adem Preljević,  Šemsudin Plojović:  Reorganization in in function of adaptation to the envoirnmental changes (Reorganizacija u funkciji adaptacija na promene u okruženju), Scientific and professional cenference – Decentralization in the sport, Fedration of the spots pedagogues of the republic od Macedonia, June 2 – 2. 2006. god. Časopis Fizička kultura, Skoplje, godina 34, No.1, p.p. 94 – 96, 2006. UDC 796, ISSN 0350-3836, UDC: 061.237:796.078.062

M51

2

5

Šemsudin Plojović,  Adem Preljević: About decentralized decision making (Prilog decentralizaciji odlučivanja), Scientific and professional cenference – Decentralization in the sport, Fedration of the spots pedagogues of the republic od Macedonia, June 2 – 2. 2006. god. Časopis Fizička kultura, Skoplje, godina 34, No.1, p.p. 88 – 91, 2006. UDC 796, ISSN 0350-3836, UDC: 796.078.062

M51

2

6

  Šemsudin Plojović: Zavisnost rezultata od ulaganja u ljudski resurs, Treći kongres Crnogorske sportske akademije i Četvrta naučna međunarodna konferencija Crnogorske sportske akademije, rad objavljen u časopisu SPORTMONT, organizator: Crnogorska sportska akademija, 05.-07.april, 2007. godine.

M51

2

7

Šemsudin Plojović: Ocena opravdanosti ulaganja u sportske objekte, Treći kongres Crnogorske sportske akademije i Četvrta naučna međunarodna konferencija Crnogorske sportske akademije, rad objavljen u časopisu SPORTMONT, organizator: Crnogorska sportska akademija, 05.-07.april, 2007. godine.

M51

2

8

Šemsudin Plojović, Menadžment u organizaciji sportskih klubova u vremenu deregulacije u oblasti sporta, IV Kongres Crnogorske sportske akademije i V međunarodna naučna konferencija, rad objavljen u časopisu SPORTMONT, organizator: Crnogorska sportska akademija, Herceg Novi – Bijela, 03-04. 04. 2008.godine. ISSN 1800-5918, Brojevi 15,16,17 str. 774-778

M51

2

9

Šemsudin Plojović, Uticaj motivacije na radnu aktivnost, IV Kongres Crnogorske sportske akademije i V međunarodna naučna konferencija, rad objavljen u časopisu SPORTMONT, organizator: Crnogorska sportska akademija, Herceg Novi – Bijela, 03-04. 04. 2008.godine. ISSN 1800-5918, Brojevi 15,16,17 str. 765-770

M51

2

10

Šemsudin Plojović: Managing the reorganization in sports clubs, 2nd Congress for sport and physical education, organizator: Fedration of the spots pedagogues of the republic od Macedonia, October 14 – 16. 2005. Objavljeno u „Fizička kultura“, Skoplje, ISSN 0350-3836, godina 33, 2005, broj 2., str. 138-140, UDK 769.078:061.23

M52

1.5

11

Adem Preljević,  Šemsudin Plojović, Relation of investing in human resources and the results (Načini pronalaženja kadrova u sportskim klubovima), Međunarodna naučno- stručna konferencija, Vinica, 08-09. jun, 2007. Časopis Fizička kultura, Skoplje, godina 35, No.1, p.p. 251 – 253, 2007. UDC 796, ISSN 0350-3836, UDC: 796.011.3

M52

1.5

12

 Šemsudin Plojović, Management and organization conflict, 11. Simpozijum za sport i fizičko obrazovanje mladih,  Agencija za mlade i sport, Savez sportske federacije Makedonija,  Makedonija, Ohrid, 21-23. septembar, 2007. Časopis Fizička kultura, Skoplje, godina 35, No.2, p.p. 228 – 230, 2007. UDC 796, ISSN 0350-3836, UDC: 005.7 316.334.2/.3:316.48

M52

1.5

13

 Šemsudin Plojović, Internet services in everyday activities, 11. Simpozijum za sport i fizičko obrazovanje mladih,  Agencija za mlade i sport, Savez sportske federacije Makedonija,  Makedonija, Ohrid, 21-23. septembar, 2007. Časopis Fizička kultura, Skoplje, godina 35, No.1, p.p. 212 – 214, 2007. UDC 796, ISSN0350-3836, UDC: 004.738.52

M52

1.5

 

 

6. Zbornici skupova nacionalnog značaja (M60):

 

1

Šemsudin Plojović, Enver Medjedović: Finansiranje sporta u opštini Novi Pazar, XI Međunarodni naučni skup FIS komunikacije, 2005, organizator: Univerzitet u Nišu, Fakultet fizičke kulture, Niš, 2005. godina. Zbornik sažetaka, str. 45

M61

1

2

Šemsudin Plojovic: Menadžment pristup u organizovanju masovnih oblika fizičke kulure, Nove tehnologije u sportu, Fakultet za tjelesni odgoj Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, 8-10. 042005.

M61

1

3

 Šemsudin Plojović: Uloga informacionih tehnologija i kreiranju i sprovođenju poslovne strategije firme, The role of information technology in making and conducting business strategy, SYMORG, Fakultet organizacionih nauka, Zlatibor 10-12 jun, 2006. Zbornik apstrakata ISBN 86-7680-086-3, COBISS.SR-ID 131353100

M61

1

4

Šemsudin Plojović: Uticaj stepena obrazovanja na radnu motivaciju, Deseti simpozijum za sport i fizičko obrazovanje mladih, Organizator: Federacija sportskih pedagoga Republike Makedonije, Agencija za mlade i sport,  29-30. 09 i 01.10. 2006. godine

M61

1

5

 Šemsudin Plojović: Osvrt na finansijske tokove u sportskim klubovima u amaterskom sportu, Deseti simpozijum za sport i fizičko obrazovanje mladih, Organizator: Federacija sportskih pedagoga Republike Makedonije, Agencija za mlade i sport,  29-30. 09 i 01.10. 2006. godine

M61

1

6

Šemsudin Plojović: Regrutovanje kvalitetnih kadrova u školama sporta,  III međunarodna konferencija “Menadžment u sportu”, organizator: Fakultet za menadžment u sportu, Univerziteta Braća Karić, Beograd, 14.05.2007. godine

M61

1

7

 Šemsudin Plojović: Problematika sklapanja ugovora sa sportistima mlađim od 18 godina, III međunarodna konferencija “Menadžment u sportu”, organizator: Fakultet za menadžment u sportu, Univerziteta Braća Karić, Beograd, 14.05.2007. godine.

M61

1

8

 Šemsudin Plojović,  Adem Preljević, Finansijski aspekt organizacije škole u prirodi, Teorijsko – metodološke osnove projekta „Škola u prirodi“, Univerzitet u Nišu, Učiteljski fakultet u Vranju, april, 2007. Zbornik apstrakta: ISBN 978-86-82695-39-4, SOCISS.SR-ID 139697164, UDK 37.033:336, str. 98-99

M61

1

9

  Šemsudin Plojović, Mere podrške razvoju malog biznisa u Srbiji, sa osvrtom na Novovopazarski kraj, III Majska konferencija o strategijskom menadžmentu u organizaciji Univerziteta u Beogradu, Zaječar, Srbija 29 – 31. 05. 2007., Zbornik izvoda radova, str. 25.

M61

1

10

Šemsudin Plojović, Adem Preljević, Finansijski menadžment u sportskim organizacijama, teorija VS praksa, III Majska konferencija o strategijskom menadžmentu u organizaciji Univerziteta u Beogradu, Zaječar, Srbija 29 – 31. 05. 2007. Zbornik izvoda radova str. 24

M61

1

 

 

7. Magistarske i doktorske teze (M70)::

 

1

Magistarska teza:  Primena informacionih tehnologija kao faktor strateškog pozicioniranja preduzeća, branjena 2006. godine na Univerzitetu Braća Karić, pod mentorstvom prof. dr Stevice Krsmanovića.

M72

3

2

Doktorska disertacija: Mogućnosti i pravci razvoja informacionih sistema elektronskog poslovanja u malim i srednjim preduzećima u Srbiji, branjena 2008. godine na Univerzitetu Braća Karić, pod mentorstvom prof. dr. Dragan Ćosića

M71

6

 

 

8. Tehnička i razvojna rešenja  (M80):

 

9. Patenti, autorske izložbe, testovi  (M90):

 

10.Indeks kompetentnosti do docenture: 48 (minimum za izbor u zvanje docenta je: 8+6+3=17)

 

 

 

 

Posle izbora u zvanje docenta

 

1. Monografije, monografske studije, tematski zbornici, leskikografske i kartografske publikacije međunarodnog značaja (M10):

1

Chapter "TURKEY-BALKANSECONOmIC dIPLOmACy: A TOOL FOR

STRENgTHENINg BUSINESS OPPORTUNITIES

Senad Busatlic, Semsudin Plojovic, Emil Knezovic, in book TURKISH-BALKANS RELATIONS

“The Future Prospects of Cultural, Political and Economic Transformations and Relations” Editors: Muhidin MULALIĆ, Hasan KORKUT, Elif NUROĞLU Reviewers: Ramazan Gozen and Mehmet Bulut, Language Editor: Barbara Ann Brown İstanbul: Tasam Publication, 2013

360 s. 14x21 cm, SBN: 978-605-4881-02-4

M13

4

 

 

2. Radovi objavljeni u naučnim  časopisima međunarodnog značaja (M20):

1

Džemail Zornić, Suad Bećirović, Enis Ujkanović, Šemsudin, Advantages and Limitations of Virtual Incubators, 9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON  KNOWLEDGE, ECONOMY & MANAGEMENT PROGRAM, 23-25 Jun, 2011 / Sarajevo-Bosnia & Herzegovina, paper published in The Journal of Knowledge Economy and Knowledge Management,  International Elektronik Journal,  Turkish & English, http://www.beykon.org/dergi.html, ISSN: 1308-3937

M23

3

2.

Fadil Novalic, Faruk Selimovic, Dzemail Zornic, Semsudin Plojovic, Mensura Kudumovic: An example of decision support systems and its

improvement by using a Web environment, Technics Technologies Education Management, TTEM, JOURNAL OF SOCIETY FOR DEVELOPMENT OF TEACHING AND BUSINESS PROCESSES IN NEW NET ENVIRONMENT IN B&H, TTEM - Technics Technologies Education Management Impact Factor: 0.414  (ISI Journal Citation Reports 2012)  ISSN: 1840-1503

e-ISSN: 1986-809X Volume 8 / 2013, Number 3, p. 170 - 178

M23

3

 

 

3. Zbornici međunarodnih naučnih skupova (M30):

1

Šemsudin Plojović, Primena B2B segmenta elektronske trgovine u SME sektoru, 15. Međunarodna konferencija YUINFO 09 u organizaciji Informacionog društva Srbije, Kopaonik, 8-11.03.2009, Zbornik apstrakata str. 29 www.e-drustvo.org

M31

1

2

Šemsudin Plojović, Primena B2C segmenta elektronske trgovine u SME sektoru, 15. Međunarodna konferencija YUINFO 09 u organizaciji Informacionog društva Srbije, Kopaonik, 8-11.03.2009. Zbornik apstrakata str. 30 www.e-drustvo.org

M31

1

3

Šemsudin Plojović, Business statistics in the function of control through the implementation of goals, Međunarodna naučna i stručna konferencija u organizaciji olimpijskog komiteta Makeodnije, Vinica, Makedonija,  24-25. April 2009.

M31

1

4

 Šemsudin Plojović, Web site as a new entity in the structure of sports organizations, Međunarodna naučna i stručna konferencija u organizaciji olimpijskog komiteta Makeodnije, Vinica, Makedonija,  24-25. April 2009.

M31

1

5

       Šemsudin Plojović, Market research and feedback in the sport management, Međunarodna naučna i stručna konferencija u organizaciji olimpijskog komiteta Makeodnije, Vinica, Makedonija,  24-25. April 2009

M31

1

6

 Šemsudin Plojović, Mogućnosti primene statističke metodologije kao podrške odlučivanju, V međunarodna konferencija “Menadžment u sportu”, organizator: Fakultet za menadžment u sportu, Univerziteta Braća Karić, Beograd, 22-23.05.2009. godine.

M31

1

7

Šemsudin Plojović, Značaj istraživanja tržišta za donošenje odluka u menadžentu u sportu, V međunarodna konferencija “Menadžment u sportu”, organizator: Fakultet za menadžment u sportu, Univerziteta Braća Karić, Beograd, 22-23.05.2009. godine

M31

1

8

Semsudin Plojović, Enis Ujkanović, Developing of information technology in enterprises in the time crisis, University of Niš, Faculty of economics, International Scientific Conference, Challenges of the world economic crisis, Niš, 15-16.10.2009. godine – rad prihvaćem od strane komisije za recenziju radova.

M31

1

9

Šemsudin Plojović, Suad Bećirović, Enis Ujkanović, Primena informacionih sistema u upravljanju halal proizvodima, International Scientific conference – Management 2010, Fakultet za industrijski menadžment, Kruševac, 17-18. Mart.http://www.fimmanager.edu.rs/site/pdf/CD-Zbornik-web/pdf/5_TehnologijeIAlatiMenadzmenta/PlojovicBecirovicUjkanovic.pdf

M31

1

10

Suad Bećirović, Šemsudin Plojović, Enis Ujkanović, Consequences of rising public debts, International Scientific conference – Management 2010, Fakultet za industrijski menadžment, Kruševac, 17-18. Mart., http://www.fimmanager.edu.rs/site/pdf/CD-Zbornik-web/pdf/1_MenadzmentProces/BecirovicPlojovicUjkanovic.pdf

M31

1

11

Suad Bećirović, Šemsudin Plojović, Enis Ujkanović, The impact of interest on economy, International scientific conference “Finansial crisis”, Slovak statistical and demographical  society p.5. ISBN 978-80-88946-52-6

M31

1

12

Šemsudin Plojović, Possibilities and limitations of sustainable development of area of Novi Pazar, III International conference “Science and higher education in function of sustainable development, SED 2010, Visoka poslovno tehnička škola strukovnih studija, Užice,7-8.10.2010.  Abstract proceedings, ISBN 978-68-83573-17-72, COBISS.SR.ID 178620172, page 51, Book of proceedings, ISBN978-86-83573-18-9 cobiss.sr-id 178611980 page 4.165-4.168

M31

1

13

Šemsudin Plojović, Suad Bećirović, Enis Ujkanović,Possible directions of economic development of Novi Pazar area, The Faculty of Economics, University of Kragujevac,  International Conference“Contemporary Issues in Economics, Business and Management”, which is  held at the Faculty of Economics in Kragujevac, Republic of Serbia, December 14th and 15th, 2010.

M31

1

14

Suad Becirovic, Semsudin Plojovic, The role of mobile banking in enhancing economic development, International scientific conference “COMMUNICATIONS AND BUSINESS SECTOR”, Berane, Montenegro, 20.june 2011

M31

1

15

Enis Ujkanović, Šemsudin Plojović, Enver Biševac, Open source ERP splutions in SMEs, International scientific confernce, communications and business sector, Berane, Montenegro, 20.06.2011, Proceedings, p.28 

M31

1

16

Džemail Zornić, Šemsudin Plojović, Suad Bećirović, Munir Rušović: Information technology as a basis virtual organizations (Informacione tehnologije kao osnov virtuelnih organizacija), 14th International conference „Dependability and quality management“ ICDQM-2011, Beograd, Serbia, 29-30 june 2011

M31

1

17

Džemail Zornić, Šemsudin Plojović, Enis Ujkanović, Lejla Ribić, Impact of information technology on organizational culture, International conference Information and Communication Technologies for Small and Medium Enterprises (ICTSME2011) Arandjelovac, Serbia, September 22-23, 2011 

M31

1

18

Šemsudin Plojović, Džemail Zornić, Enis Ujkanović, Suad Bećirović: Manage bussines with Computer, International conference Information and Communication Technologies for Small and Medium Enterprises (ICTSME2011) Arandjelovac, Serbia, September 22-23, 2011 

M31

1

19

Muzafer Saračević, Sead Mašović, Šemsudin Plojović: UML modeling for traveling salesman problem based on genetic algorithms, Southeast Europe Journal of Soft Computing,  Vol 1, No 2 (2012) September 2012

M33

 

1

20

Enis Ujkanović, Šemsudin Plojović, Suad Bećirović, Džemail Zornić, COST ACCOUNTING IN PROJECT MANAGEMENT, ICDQM-2012, 15. Međunarodna konferencija "Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću"

 

M33

1

21

Saračević, M., Plojović, Š., Bećirović, S., Ujkanović, E.: Advanced techniques and application of learning content management systems in enterprises, 3rd International Symposium on Sustainable Development, Intl. Burch University, 31.05-01.06.2012

M33

 

M33

1

22

Zornić Dž., Plojović Š., Bećirović S., Ujkanovic E., On line learnin in practice, The Second International Conference on e-Learning (eLearning-2011),

29-30 September 2011, Belgrade, Serbia

M33

1

 

 

4. Nacionalne monografije, tematski zbornici, leksikografske i kartografske publikacije nacionalnog značaja; naučni prevodi i kritička izdanja građe, bibliografske publikacije (M40): 

 

R.br.

Referenca

Grupa

Bodova

1

 Šemsudin Plojović:  Statistika, Univerzitet u Novom Pazaru, 2008,

M42

3

2

 Šemsudin Plojović: Menadžment informacioni sistemi, Univerzitet u Novom paaru, 2010

M42

3

3

Plojović, Šemsudin, Bušatlić, Senad, Menadžment kvaliteta, udžbenik, Novi Pazar : Univerzitet, 2012 (Novi Pazar : Prographico), 308 str.

ISBN        978-86-84389-36-9, COBISS.SR-ID      189593100

M42

3

 

 

5. Časopisi nacionalnog značaja (M50):

 

1

Šemsudin Plojović, Senad Bušatlić, Statističko – informaciona obrada podataka kao osnova odlučivanja, V Kongres Crnogorske sportske akademije i VI međunarodna naučna konferencija, rad objavljen u časopisu SPORTMONT, organizator: Crnogorska sportska akademija, Tivat, 03-04. 04. 2009.godine, ISSN 1800-5918

M51

2

2

 Senad Bušatlić, Šemsudin Plojović, Uloga komercijalnog web sajta u marketing aktivnostima sportske organizacije, V Kongres Crnogorske sportske akademije i VI međunarodna naučna konferencija, rad objavljen u časopisu SPORTMONT, organizator: Crnogorska sportska akademija, Tivat, 03-04. 04. 2009.godine, ISSN 1800-5918

M51

2

3

Šemsudin Plojović, Senad Bušatlić, Statistička obrada podataka kao ocena primene TQM-a u sportskim organizacijama, V Kongres Crnogorske sportske akademije i VI međunarodna naučna konferencija, rad objavljen u časopisu SPORTMONT, organizator: Crnogorska sportska akademija, Tivat, 03-04. 04. 2009. Godine, ISSN 1800-5918

M51

2

4

Šemsudin Plojović, Suad Bećirović, Enis Ujkanović, Statistički osvrt na ljudske resurse u regiji Sandžak, Novopazarski zbornik br. 32, Muzej Ras, Novi Pazar, 2009. YU ISSN 0351-3017;  UDK 331.101.262./.264(497.11); 314:330.59(497.11)

M51

2

5

Suad Bećirović, Šemsudin Plojović, Enis Ujkanović, Impact of investments with a fixed income on the development of entrepreneurship, Anali ekonomskog fakulteta Subotica, Vol. 48, br. 27/2012, str. 187-199, UDK 336.76; 336.781

M51

3

6

 Šemsudin Plojović, Statistic aspect on plaining processFederation of sports pedagogues of the republic of Macedonia, 12th simposium for sport and physical education,Ohrid, Republic of Macedonia, 19-21 September 2008. Časopis Fizička kultura, Skoplje, godina 36, No.1, p.p. 103 – 105, 2008. UDC 769, ISSN0350-3836, UDK: 796.078

M52

1.5

7

Šemsudin Plojović, Statistički osvrt na pokazatelje o zaposlenim i nezaposlenim licima u Novom Pazaru, časopis Univerzitetska misao, Izdavač Univerzitet u Novom Pazaru, broj 1/2008.

M53

1

8

Šemsudin Plojović, Selim Šaćirović, Suad Bećirović, Enis Ujkanović, Mogućnosti razvoja banjskog turizma u novopazarskom kraju, Univerzitetska hronika, Stručni časopis Univerziteta u Travniku, ISSN 1840-3999

M53

1

9

Šemsudin Plojović, Suad Bećirović, Senad Bušatlić, Enis Ujkanović, Mogućnosti održivog razvoja turizma u reionima Srbije, Univerzitetska hronika, Stručni časopis Univerziteta u Travniku, ISSN 1840-3999

M53

1

10

Šemsudin Plojović, Mogucnosti primene elektronskog poslovanja u malim i mikro preduzecima, Univeryitetska misao,  UNIVERZITETSKA MISAO (Časopis za nauku, kulturu i umjetnost) YU ISSN 1451-3870, Broj 7, 2008

M53

1

11

Saračević, Muzafer, Plojović, Šemsudin, Ujković, Enis, Digitalni repozitorijumi u integraciji sa sistemima za upravljanje edukativnim sadržajima (LCMS) = Digital Repository to Integration with Learning Content Management System (LCMS),  Ekonomski izazovi : časopis Departmana za ekonomske nauke Internacionalnog Univerziteta u Novom Pazaru ISSN: 2217-8821 SG=p I 98.- God. 1, br. 1 (2012), str. 67-77

M53

1

12

Bećirović, S., Plojović, Š. & Ujkanović, E.: Finansiranje mjesnih zajednica u Srbiji, Ekonomski izazovi, Br. 2

 

M53

1

13.

Bećirović Suad N., Plojović Šemsudin A., Jašar

ević Alija, Problems of monetary unions: The future of the euro and European integrations,

Poslovna ekonomija, vol. 7, iss. 1, pp. 279-299, 2013,

M51

2

14.

Plojović Šemsudin, Bećirović Suad, Ujkanović Enis, Acceleration of economic growth of Serbia with foreign direct investment: Analyzing the experience of Slovakia, Tehnika, vol. 66, iss. 5, pp. 832-837, 2011

M51

2

15.

Bećirović Suad, Plojović Semsudin, Zornić Džemail, Ujkanović Enis, Financial challenges in implementing inventions, Communications in Dependability and Quality Management, vol. 14, iss. 1, pp. 25-38, 2011

M51

2

16.

Bećirović Suad, Plojović Semsudin, Zornić Džemail, Ujkanović Enis, The role of foundations in solving the problem of natural monopoly, Communications in Dependability and Quality Management, vol. 14, iss. 3, pp. 21-32, 2011

M51

2

17.

Saračević, M, Elfić, E, Plojović, Š, Mašović, S., Implementacija transportnog problema primenom metode meta-heurističkog pristupa, TI=Ekonomski izazovi : časopis Departmana za ekonomske nauke Internacionalnog Univerziteta u Novom Pazaru ISSN: 2217-8821.- God. 2, br. 3 (2013), str. 39-48

M53

1

18.

Redžepagić, B., Plojović, Š., Ujkanović, E.,Mogućnosti tranzicijskog potencijala BH sporta kao i njegovog uspješnijeg povezivanja sa ukupnom bosanskohercegovačkom turističkom ponudom, TI=Ekonomski izazovi : časopis Departmana za ekonomske nauke Internacionalnog Univerziteta u Novom Pazaru ISSN: 2217-8821.- God. 2, br. 4 (2013), str. 15-37

M53

1

19.

Zornić, Dž., Rušović, M., Plojović, Š., Ujkanović, E., Information technology and knowledge management as a basis for the economic development = Informacione tehnologije i upravljanje znanjem kao osnov ekonomskog razvoja, TI=Socioeconomica [Elektronski izvor] : naučni časopis za teoriju i praksu društveno -ekonomskog razvoja ISSN: 2217-7558.- vol 1, br. 2 (2012), str. 389-396

M53

1

 

 

 

6. Zbornici skupova nacionalnog značaja (M60):

 

1

 Šemsudin Plojović, Problems of sponsofship in transition period, Federation of sports pedagogues of the republic of Macedonia, 12th simposium for sport and physical education,Ohrid, Republic of Macedonia, 19-21 September 2008. 2007. Časopis Fizička kultura, Skoplje, godina 36, No.1, p.p. 51 – 54, 2008. UDC 769, ISSN0350-3836, UDK: 796.078

M61

1

2

Selim Šaćirović, Šemsudin Plojović, Turističko – finansijski aspekti organizacije škole u prirodi, „Ekologija, sport, fizička aktivnost i zdravlje mladih“ XVI međunarodni multidisciplinarni simpozijum u Novom Sadu 09’12.10.2008. god.

M61

1

3

 Šemsudin Plojović, Relacije statističke obrade i informacionih sistema u organizacijama,„Ekologija, sport, fizička aktivnost i zdravlje mladih“ XVI međunarodni multidisciplinarni simpozijum u Novom Sadu 09’12.10.2008. god.

M61

1

4

Šemsudin Plojović, Efekat statističke analize na upravljanje u sportu, „Ekologija, sport, fizička aktivnost i zdravlje mladih“ XVI međunarodni multidisciplinarni simpozijum u Novom Sadu 09’12.10.2008. god.

M61

1

5

Šemsudin Plojović, Selim Šaćirović, SWOT analiza turističkih resursa kao komponente održivog razvoja novopazarskog kraja, „Savremene tehnologije za održivi razvoj gradova“Institut zaštite, ekologije i informatike Banja Luka, pod pokroviteljstvom Ministarstva nauke i tehnologije RS, 14-15. Novembar 2008. ISBN 978-99938-846-1-3, str. 67-73

M61

1

6

Selim Šaćirović, Šemsudin Plojović, Turistička valorizacija resursa kao faktor održivog razvoja novopazarskog kraja, „Savremene tehnologije za održivi razvoj gradova“Institut zaštite, ekologije i informatike Banja Luka, pod pokroviteljstvom Ministarstva nauke i tehnologije RS, 14-15.novembar 2008. ISBN 978-99938-846-1-3, str. 73-81

M61

1

7

Šemsudin Plojović, Informacioni sistemi u malom biznisu – primena, mogućnosti i ograničenja, VI skup privrednika i naučnika „SPIN 08“Fakultetorganizacionih nauka, Cenar za operacioni menadžment i Privredna komora Srbije, Beograd, 06-07.11.2008. Zbornik radova ISBN 978-86-7680-164-0, COBISS.SR-ID 152706527, str. 222-227.

M61

1

8

Šemsudin Plojović, Ključne stavke u otpočinjanju mikro i malog biznisa, VI skup privrednika i naučnika „SPIN 08“Fakultet organizacionih nauka, Cenar za operacioni menadžment i Privredna komora Srbije, Beograd, 06-07.11.2008 Zbornik radova ISBN 978-86-7680-164-0, COBISS.SR-ID 152706527, str. 232-237

M61

1

9

Šemsudin Plojović, Sistemi organizacije preduzeća – sa aspekta primene informacionih tehnologija, Konferencija mladih lidera, Alfa university, Novi Pazar, 10. Maj 2009.

M61

1

10

Šemsudin Plojović, Bećir Kalač, Primena informacionih tehnologija u upravljanju proizvodnjom, V Majska konferencija o strategijskom menadžmentu u organizaciji Univerziteta u Beogradu, Zaječar, Srbija 29 – 31. 05. 2009. Zbornik radova ISBN 978-86-80987-67-5, str. 345-353 www.menadzment.tf.bor.ac.rs/mksm.html

M61

1

11

 Šemsudin Plojović, Bećir Kalač, Značaj informacionih sistema u upravljanju procesom fleksibilne proizvodnje, V Majska konferencija o strategijskom menadžmentu u organizaciji Univerziteta u Beogradu, Zaječar, Srbija 29 – 31. 05. 2009. Zbornik radova ISBN 978-86-80987-67-5, str. 353-359 www.menadzment.tf.bor.ac.rs/mksm.html

M61

1

12

Šemsudin Plojović, Primena informacionih tehnologija u funkciji ekonomskog razvoja, Naučni skup Održivi razvoj nerazvijenih područja, Državni univerzitet u Novom Pazaru, Novi Pazar, 12.06.2009. godine

M61

1

13

Šemsudin Plojović, Statistički osvrt na ekonomski razvoj Novog Pazara, XIV naučni skup: Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja jugoistočne Evrope, Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet, Niš, 25.jun 2009. godine. Zbornik radova ISBN 978-86-85099-88-5, str. 221-231

M61

1

14

 Semsudin Plojović, Enis Ujkanović, Statistički osvrt na poslodavce i radnu snagu u regiji Sandžak, VII skup privrednika i naučnika, Fakultet organizacionih nauka, Centar za operacioni menadžment i Privredna komora Srbije,  Beograd, 05-06. novembar 2009 godine

M61

1

15

Semsudin Plojović, Suad Bećirović, Enis Ujkanović, Statistički osvrt na tržište rada u regiji Sandžak, VII skup privrednika i naučnika, Fakultet organizacionih nauka, Centar za operacioni menadžment i Privredna komora Srbije,  Beograd, 05-06. novembar 2009 godine

M61

1

16

Suad Bećirović, Šemsudin Plojović, Enis Ujkanović, Senadin Plojović, Ekonomska opravdanost primene zelene tehnologije u automobilskoj industriji, I naučno-stručna konferencija sa međunarodnim učešćem – Rizici i eko bezbednost u postmodernom ambijentu, Novi Pazar, jun 2010., Zbornik radova, str. 263-270.,  ISBN 978-86-86893-28-4, COBISS.SR – ID 175955980

M61

1

17

Šemsudin Plojović, Economic Analysis of the potential for the development of sport and recreational tourism in area of Novi Pazar, Ohrid, septembar 2010

M61

1

18

Šemsudin Plojović, Possibilities and limitations of  sports event management, Ohrid, septembar 2010

M61

1

19

Šemsudin Plojović, Enis Ujkanović, Ključne stavke u upravljanju kvalitetom po Halal standardu, XII naučno stručni skup “Sistem kvaliteta-uslov za uspešno poslovanje i konkurentnost, Vrnjačka banja 25.11.2010. Zbornik radova, ISBN 978-86-909341-1-9, str. 140-147.

M61

1

20

Šemsudin Plojović, Sistemi organizacije preduzeća – sa aspekta primene informacionih tehnologija, Konferencija mladih lidera, Alfa university, Novi Pazar, 10. Maj 2009.

M61

1

21

Bećirović, S., Plojović, Š., Ujkanović, E.: Analiza teorije portfelja, Drugi talas ekonomske krize - posledice na privredu regiona i moguća rešenja, Univerzitet Edukons

M63

1

22

Senad Busatlic, Semsudin Plojovic (2011): "Brand Potential in Agribusiness" Scientific Conference with international participants: "AGROBIZ 2011", October 10, 2011, Novi Pazar, Serbia

M61

1

23

Semsudin Plojovic, Senad Busatlic (2011) "Importance of Strategic Planning in Agribusiness" Scientific Conference with international participants: "AGROBIZ 2011", October 10, 2011, Novi Pazar, Serbia

M61

1

 

 

7. Magistarske i doktorske teze (M70)::

 

1

Doktorska disertacija: Statističko ekonometrijski modeli uvoza i izvoza Republike Srbije, branjena 2009. godine na Univerzitetu SV Kiril i Metodij u Skoplju, makedonija pod mentorstvom  prof. dr. Slave Risteski

M71

6

 

 

8. Tehnička i razvojna rešenja  (M80):

 

1

Foreign direct investments in the context of future eu membership for Serbia 2009-2010. Angažovan kao istraživač i menadžer projekta.

http://www.nadaciapontis.sk/en/15435

M86

2

2

Cross Border Institution Building 2010-2011. Projekat prekogranične saradnje Srbije i Crne Gore, Grant „ Bolja saradnja za bolju budućnost“ učesnici Univerzitet u Novom Pazaru i Fakultet za menadžment u saobraćaju i komunikacijama Berane, Organizator: Delegacija Evropske Unije u Srbiji. Angažovan kao menadžer projekta. http://www.cbib.eu/sr/ipa/sta_je_ipa/index.html

M86

2

3.

Datum      Jun. 2010 - Dec. 2010.

Istraživanje o migracijama u Jugozapadnoj Srbiji,

Finansiran od strane: Program of development of municipalities of southwestern Serbia (PRO program) and the government of Switzerland and Liechtenstain.

Pozicija u projektu: Mentor istraživačima,

Ključne aktivnosti i odgovornosti: Savetovanje i pomoć istraživačima

M86

2

4.

Datum      Aug-Dec 2010

Analiza kapaciteta mesnih zajednica Novi Pazar, Tutin i Prijepolje seoskim i gradskim sredinama

Finansiran od strane: Delegacija Evropske Unije u Srbiji

Pozicija u projektu:Istraživač

Ključne aktivnosti i odgovornosti               :Prikupljanje i analiza podataka o pravnom, ekonomskom i socijalnom okruženju Mesnih zajednica u Jugozapadnoj Srbiji

M86

2

 

10.Indeks kompetentnosti od docenture do vanrednosg profesora 108,5