Prof. dr Nebojša Teofilović rođеn jе 21. marta. 1953. godine u selu Kolari, opština Smederevo. Osnovnu i srednju Tehničku školu završio sam u Smederevu. Na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, diplomirao je 1985. godine, na kome je 1991. godine završio i posldiplomske studije (smer politički sistem) i odbranio  magistarski rad na temu ’’Skupštima društveno-političke zajednice kao subjekt zaštite samoupravnih prava i društvene svojine’’, i stekao zvanje magistra političkih nauka. Na istom Fakultetu 1994. godine odbranio je doktorsku disertaciju  pod nazivom "Javni poredak i ljudska prava i slobode u Republici Srbiji" i time stekao zvanje doktora političkih nauka.  Prof. dr Nebojša Teofilović jе zasnovao radni odnos u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije u Beogradu 1976. godine, u Jedinici za obezbeđenje objekata i ličnosti, a iste godine završio je i Kurs za milicionara (policajca) u sedmomesečnom trajanju u Višoj školi unutrašnjih poslova u Zemunu. Od specijalističkih kurseva završio je,  1986. godine, tromesečni operativni kurs za suzbijanje privrednog kriminaliteta u VŠUP - Zemun, a kasnije i dva kursa za rad na personalnim računarima. Od stranih jezika služi se engleskim. Godine 1980. preuzet je na rad od strane Narodne  Skupštine Republike Srbije i raspoređen na radno mesto u unutrašnjem obezbeđenju u Vladi Republike Srbije. Po završetku Fakulteta od 1986. do 2004. godine radio je u sedištu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije u Beogradu, u Upravi za analitiku Resora javne bezbednosti, kao viši analitičar za interno i eksterno informisanje, zatim kao viši analitičar po poslovima javnog reda i mira i policije i glavni analitičar po poslovima protivpožarne policije – u zvanju višeg savetnika. Nastavno-naučno veća Policijske akademije u Beogradu je, 25.novembra 2003.godine, obrazovalo  Komisiju za razmatranje stručnog i naučnog rada i ispunjenost uslova za sticanje naučnog zvanja naučni saradnik – koju su sačinjavali: dr Živojin Aleksić, redovni profesor; dr Dragan Simeunović, redovni profesor, i dr Vladimir Krivokapić, redovni profesor. Na osnovu uvida u stručne i naučne radove, kao i uvida u istraživački rad Komisija je predložila Nastavno-naučnom veću Policijske akademije da bude izabran u naučno zvanje naučni saradnik, koji je jednoglasno prihvaćen na sednici  Veća od 10. februar 2004.godine. Posle toga, Policijska akademija u Beogradu je podnela zahtev Ministarstvu nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije – Komisiji za sticanje naučnih zvanja , da se izabere u naučno zvanje naučni saradnik. Na sednici Komisije, održanoj 15. aprila 2004.godine, doneta  je odluku o sticanju naučnog zvanja naučni saradnik. Posle sticanja naučnog zvanja naučni saradnik, od strane Policijske akademije preuzet je na rad, 1. maja 2004. godine,  i raspoređen  na radno mesto istraživač u naučnom zvanju u  Naučno – istraživačkom centru. Odlukom Veća Kriminalističko – policijske akademije u Beogradu na sednici održanoj 12. oktobra 2006. godine izabran je za nastavnika u zvanju docenta  za užu naučnu oblast kriminalističkih nauka - za nastavni predmet ''Korupcija i pranje novca''.

Oktobra meseca 2008. godine zasnovao je stalni radni odnos na Departmanu za pravne nauke  Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru.  U zvanju vanrednog profesora za užu studijsku  oblast kriminalističko-bezbednosnih nauka na Departmanu za pravne nauke Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru od 2008-2014 godine držao je nastavu iz sledećih predmeta: Organizovani kriminal; Privredni kriminalitet; Kriminologija maloletničke delikvencije; Kriminalistička etika; Ljudska prava i slobode; Politički sistem i lokalna samouprava; Političke doktrine; Pravo lokalne samouprave; Ustavno pravo i Sociologija. Juna meseca na izabran je u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast kriminalističko-bezbednosne nauke na Departmanu za pravne nauke Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru.

Od strane Fakulteta političkih nauka Univerziteta u  Beogradu, od školske  2008/09. godine,  angažovan je kao član i predsednik Komisije za odbranu završnih radova studenata koji su završili: Specijalističke studije za inovaciju znanja – smer: Terorizam i organizovani kriminal; Specijalističke strukovne studije – smer: Terorizam i organizovani kriminal; Specijalističke akademske studije – smer: Političko nasilje i država, i postdiplomske (magistarske) studije po starom nastavnom planu i programu. Po pozivu, u organizaciji nemačke Fondacije Konrad Adenauer, Grada Beograda - Agencije za saradnju sa nevladinim organizacijama i evropsku harmonizaciju i  Balkan media tim, rukovodećim radnicima u gradskim opštinama grada Beograda, održao 9. oktobra 2010. godine, u vremenu od 14 -17 sati, predavanje na treningu, pod nazivom ’’Aktivnosti policije u borbi protiv korupcije’’. Član je Internacionalne asocijacije kriminalista (IAC – International  Association of criminalistic), od 2008. godine. Za zalaganje i postignute rezultate u izvršavanju radnih zadataka, kao i  doprinos ostvarivanju bezbednosti Republike i njenih građana 1988. godine dobio je posebno priznanje (pohvalnicu) od strane ministra unutrašnjih poslova, a 2003. godine i drugu nagradu ministra (zlatnik sa likom Jakova Nenadovića).          

Formal education
Skills and specializations
Category No. of publications Points
International journals Science Citation Index: M21,M22,M23 None None
Other international journals None None
National journals Serbian Citation Index: M24,M51,M52,M53 None None
Other national journals None None
International proceedings Full-text: M33 None None
Abstract only: M34 None None
National proceedings Full-text: M63 None None
Abstract only: M64 None None
Other publications Monograph, practicum, thesis: M40,M70 None None
Total: