PROF. DR MUZAFER SARAČEVIĆ rođen je 1984. godine u Novom Pazaru.
​Trenutno nastavno zvanje / uža oblast:  Vanredni profesor na Departmanu za računarske nauke, uža oblast - programiranje.
 SCOPUS Author ID:  55325143500, ORCID Number: 0000-0003-2577-7927ResearcherID: N-9130-2015 


OBRAZOVANJE:

 • Doktorske studije: Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Nišu (Doktor nauka - računarske nauke)
  Oblast disertacije - Računarska geometrija, 2013. godine odbranio doktorat pod mentorstvom prof. dr Predraga Stanimirovića.
 • Master studije: Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Kragujevcu (Master - tehničke i informatičke nauke)
  Oblast master rada - Alati za interaktivnu matematiku. Prosečna ocena u toku studija 10.00 (student generacije 2010.)
 • Osnovne studije: Fakultet za informatiku i računarstvo u Beogradu (SP: zaštita podataka i kriptografija)
  Oblast diplomskog rada - Primena kombinatorne matematike u kriptografiji. Prosečna ocena u toku studija 9.82 
 • Osnovne studije: Fakultet za informacione tehnologije u Novom Pazaru (SP: inženjer informacionih tehnologija)
  Oblast diplomskog rada - Softversko i informaciono inženjerstvo.  Prosečna ocena u toku studija 9.88 (student generacije)
 • Srednja škola: Gimnazija u Novom Pazaru, Prirodno-matematički smer (1999-2003)
   

USAVRŠAVANJA:

 • TMS akademija u Beogradu (partner TÜV SÜD Germany)Bezbednost informacija Upravljanje bezbednošću informacionih sistema (60 časova) - međunarodna sertifikacija "ISO/IEC 27001 Information Security Management System".
 • Oracle akademija (na Metropolitan Univerzitetu u Beogradu): Java programiranje - Sertifikovani predavač  za dva nivoa: Fundamentals (90 časova) and Programming (90 časova). Stekao licencu 2014. i 2015. god. odbranom Java projekata
 • Oracle akademija (na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku): Baze podataka -  specijalizacija u trajanju od 2 semestra (360 časova): 2012. god. - Database Design with SQL (180 časova) i 2013. god. Database Programming with PL/SQL (180 časova)
 • Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Kragujevcu: Program za razvoj nastavničkih kompetencija - položio potrebne ispite iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina (36 ESPB).
   

STRUČNE I NAUČNE KOMPETENCIJE:

 • Autor je oko 140 stručnih i naučnih radova, od kojih je oko 80 radova objavljeno u međunarodnim i domaćim časopisima, od toga 10 u časopisima sa SCI/SCIE liste. Naučne radove publikovao je u časopisima iza kojih stoje svetski izdavači (Spinger, Taylor & Francis, IEEE) i koji su indeksirani u međunarodnim naučnim bazama (Thomson Reuters / Clarivate Analytics, Scopus / Elsevier, Ebsco...)  
 • Autor je naučne monografije "Computational geometry, Catalan numbers and Cryptography", koja je recenzirana od strane međunarodnog naučnog odbora izdavačke kuće američkog instituta Informing Science u Kaliforniji.
 • Autor je više poglavllja u ediciji "Balkan education studies" međunarodnog izdavača na Trakijskom univerzitetu u Turskoj. Autor je jednog udžbenika i dva praktikuma. 
 • Autor je i realizator tri akreditovana seminara od strane Zаvоda zа unаprеđivаnjе оbrаzоvаnjа i vаspitаnjа (ZUOV) u okviru Cеntra zа prоfеsiоnаlni rаzvој zаpоslеnih u оbrаzоvаnju - Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. 


CITIRANOST: 

 • Indeks citiranosti: Više od 280 citata, h-indeks=8.   
 • Njegovi radovi su citirani od strane drugih autora (heterocitati), u mnogim publikacijama, časopisima i zbornicima u zemlji i inostranstvu: Sjedinjene Američke Države, Engleska, Kina, Indija, Kanada, Francuska, Brazil, Holandija, Austria, Španija, Portugalija, Indonezija, Kuba, Tajvan, Ekvador, Ukrajna, Jordan, Palestina, Irak, Etiopija, Turska, Mađarska, Letonija, Albanija, Bugarska, bivše jugoslovenske republike itd.
   

ČLANSTVA U NAUČNIM ODBORIMA:

 • Specijalni urednik za sesiju "Combinatorial mathematics, Computational geometry and Cryptography” na međunarodnoj konferenciji ICCMIT ‘19 - The 5th International Conference on Communication, Management and Information Technology (Vienna, Austria, 2019).
 • 2018. godine, bio je član uređivačkog odbora u ediciji Smart Innovation, Systems and Technologies (Information Systems and Technologies to Support Learningvol. 111), koju izdaje vodeća svetska izdavačka kuća Springer.
 • 2017. godine, bio je član uređivačkog odbora u ediciji Advances in Intelligent systems and Computing (vol. 520), koju izdaje vodeća svetska izdavačka kuća Springer.
 • Od 2016. godine, član je uređivačkog odbora međunarodnog časopisa Periodicals of Engineering and Natural Sciences.
 • Od 2016. godine, jedan je od urednika međunarodnog časopisa Southeast Europe Journal of Soft Computing.
 • Od 2018. godine, član je uređivačkog odbora međunarodnog časopisa Journal of Natural sciences and Engineering.
 • Od 2014. do 2017. godine, bio je jedan od urednika američkog naučnog časopisa Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Managementizdavača Informing science institute California - USA.
 • Član je naučnih i uređivačkih odbora za dva domaća časopisa. 
   

RECENZIJE:

 • Radio je recenzije za devet međunarodnih i za pet domaćih časopisa, od kojih se posebno ističu sledeći istaknuti međunarodni časopisi sa SCI liste:
  • Applicable Analysis and Discrete Mathematics (M22 kategorija)
  • Measurement - Journal of the International Measurement Confederation, Elsevier (M21 kategorija)
  • ACM Transactions on Mathematical Software (M21 kategorija)
  • International Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering, World Scientific (M23 kategorija)
  • Acta Polytechnica Hungarica - Journal of applied sciences (M23 kategorija)
 • Recenzirao je više radova za nekoliko međunarodnih i domaćih konferencija.
 • Bio je recenzent jednog udžbenika i praktikuma.
 • Bio je predsedavajući i rukovodio sesijama na nekoliko međunarodnih konferencija. 
 • Od 2018. godine recenzent za studijske programe u oblasti prirodno-matematičkih nauka: Nacionalni savet za visoko obrazovanje (NSVO) - Nacionalno telo za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju.
   

NAGRADE I PRIZNANJA:

 • 2015. godine: Svetska izdavačka kuća Taylor & Francis (U.K.) koja broji oko 3000 međunarodnih časopisa iz celog sveta, rangirala je njegov autorski rad “Decomposition of Catalan numbers and convex polygon triangulations”, na kojem se bazira njegova doktorska disertacija, u TOP 10 najčitanijih radova za 2014. god. iz oblasti Matematike i Statistike. Pored toga, navedeni rad je rangiran u 10 najčitanijih radova za 50 godina postojanja časopisa - International Journal of Computer Mathematics (period od 1964. do 2014.godine).
 • 2014. godine: Po istraživanju nevladine organizacije iSerbia, u projektu "Studentsko rangiranje fakulteta", u okviru ocenjivanja i rangiranja nastavnog osoblja na fakultetima (uzorak: 76 fakulteta u Srbiji, 5169 ispitanika), proglašen je za najboljeg asistenta u Srbiji za 2013/2014. godinu.
 • 2011. godine: Najbolji student na master studijskom programu: Tehnika i informatika (generacija 2010.) na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Kragujevcu.
 • 2008. godine: Odlikovan plaketom Univerziteta u Novom Pazaru, kao student generacije na nivou svih fakulteta. 
   

PEDAGOŠKO ISKUSTVO:

 • Duže od 11 godina na Departmanu za računarske nauke Univerziteta u Novom Pazaru (od 2007. - saradnik, od 2009. - asistent, od 2014. - docent, od 2017. - vanredni profesor).
 • Kao gostujući profesor, duže od 5 godina, na Fakultetu za Islamske studije u Novom Pazaru (na predmetu opšta informatika) 
 • Od 2014. god., redovno realizuje ZUOV akreditovane seminare u Regionalnom centru za stručno usavršavanje u Novom Pazaru.
 • Od 2014. god., realizuje specijalizovane kurseve Oracle akademije iz Java programiranja na UNINP-u.
 • Od 2015. god., član je tima i IT instruktor u centru za edukaciju, konsalting, programiranje i projektovanje - Clever Center.
 • Radio je i tri godine kao profesor matematike u osnovnoj školi.
 • Poseduje dvogodišnje iskustvo i kao menadžer za sektor hardverskih proizvoda u IT kompaniji PAKOM Computers.
 • Bio je mentor za više od 30 diplomskih radova, za 8 master teza i dve doktorske disertacije. Bio je član komisije za odbranu više od 30 diplomskih, 5 master, jednog magistarskog rada i jedne doktorske disertacije.
 • Dve godine je obavljao funkciju zamenika rukovodioca Departmana za računarske nauke, i 4 godine funkciju rukovodioca Departmana za računarske nauke.
 • Izabran je u zvanje vanrednog profesora iz uže oblasti - programiranje i programski jezici.

Oženjen je i otac je dva sina.

 

 

Formal education
4 Prirodno-matematički fakultet Univerzitet u Nišu Doctorial (PhD) Details
3 Fakultet tehničkih nauka Univerzitet u Kragujevcu Master (MSc) Details
2 Fakultet za informatiku i računarstvo Univerzitet Singidunum u Beogradu Bachelor (BSc) Details
1 Fakultet za informacione tehnologije Univerzitet u Novom Pazaru Bachelor (BSc) Details
Skills and specializations
DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE (180 ESPB): 
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET, UNIVERZITET U NIŠU.  
Zvanje: Doktor nauka - računarske nauke Uža oblast: Računarska geometrija. Doktorsku disertaciju odbranio 2013. godine.
- Naslov "Metode za rešavanje problema triangulacije poligona i njihova implementacija", mentor: prof. dr Predrag Stanimirović.
Originalni naučni rezultati iz doktorske disertacije publikovani su u 5 međunarodnih časopisa sa SCI liste.
Klasifikacija doktorske disertacije na portalu Američkog matematičkog društva, North Dakota State University (USA), Department of Mathematics:  Mathematics Genealogy Project. 
​- Disertacija i izveštaj komisije u Centralnom nacionalnom repozitorijumu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS. 
MASTER AKADEMSKE STUDIJE (60 ESPB): 
FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA, UNIVERZITET U KRAGUJEVCU
Zvanje: Master profesor tehnike i informatikeOblast master rada: Obrazovne tehnologije u nastavi matematike. 
- Naslov "Primenа Jаvа аpletа kаo аlаtа zа kreirаnje interаktivnih sаdržаjа zа e-učenje i evаluаciju u nаstаvi mаtemаtike". 
- Prosečna ocena u toku studija: 10,00.  Mentor: prof. dr Danijela Milošević.
- Završio studije kao najbolji student na studijskom programu: Tehnika i informatika. 
OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE (240 ESPB):

FAKULTET ZA INFORMATIKU I RAČUNARSTVO U BEOGRADU - Oblast: Kriptografija i zaštita podataka.
- Zvanje: Dipl. informatičar (prirodno-matematičko polje). 
- Naslov "Primena Katalanovih brojeva i nekih kombinatornih problema u kriptografiji", mentor: prof. dr Saša Adamović.
- Prosečna ocena u toku studija: 9,82. 

FAKULTET ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U NOVOM PAZARU - Oblast: Računarsko inženjerstvo.
- Zvanje: Dipl. inženjer informacionih tehnologija (tehničko-tehnološko polje). ​​
- Naslov "Elektronska distribucija podataka", m
entor: prof. dr Branislav Egić.
- Prosečna ocena: 9,88. Kao student generacije (na nivou svih pet fakulteta u sastavu), odlikovan je plaketom Univerziteta. 

SREDNJE OBRAZOVANJE: GIMNAZIJA (prirodno-matematički smer), sa odličnim uspehom.
OSNOVNO OBRAZOVANJE: Osnovna škola "Rifat Burdžević Tršo" u Novom Pazaru, kao nosilac Vukove diplome.
DODATNO USAVRŠAVANJE I SPECIJALIZACIJE:
Program za razvoj nastavničkih kompetencija: Položio potrebne ispite iz psihološko-pedagoško-metodičkih disciplina na  Fakultetu tehničkih nauka (program odobren od Senata Univerziteta u Kragujevcu, Br. III-01-153/10.).
- Licenca za Oracle predavača (zimski sem. 2014/15., 90 časova, Oracle Academy Certified instructor for Java Programming - advanced level​). Odbrana projekta - 07.02.2015. na Metropolitan Univerzitetu u Beogradu.  
- Licenca za Oracle predavača (zimski sem. 2013/14., 90 časova, Oracle Academy Certified instructor for Java Fundamentals - basic level). Odbrana projekta - 08.02.2014. na Metropolitan Univerzitetu u Beogradu.
- Usavršavanje iz oblasti baza podataka na Oracle Akademiji: 
     - Database Programming with PL/SQL (jedan semestar - 2012/13, 180 časova, sertifikat 01.02.2013., FTN - Uni. u KG).
     - Database Design and Programming with SQL (jedan semestar - 2011/12, 180 časova, sertifikat 01.06.2012., FTN -KG). 
2017 van. prof. dr Univerzitet u Novom Pazaru Departman za računarske nauke Details
2014 Docent Univerzitet u Novom Pazaru Departman za računarske nauke Details
2009 Asistent Univerzitet u Novom Pazaru Departman za prirodno-tehničke nauke Details
2007 Saradnik u nastavi Univerzitet u Novom Pazaru Fakultet za informatiku i informacione tehnologije Details
Category No. of publications Points
International journals Science Citation Index: M21,M22,M23 10 32,0
Other international journals 29 29,0
National journals Serbian Citation Index: M24,M51,M52,M53 9 18,0
Other national journals 20 20,0
International proceedings Full-text: M33 35 35,0
Abstract only: M34 8 4,0
National proceedings Full-text: M63 19 9,5
Abstract only: M64 4 1,0
Other publications Monograph, practicum, thesis: M40,M70 4 15,0
Total: 138 163,5
Administrativna radna mesta na Univerzitetu

Pomoćnik rukovodioca Departmana za prirodno-tehničke nauke - Univerzitet u Novom Pazaru (01.10.2011 - 31.08.2013). Rukovodilac Departmana za računarske nauke - Univerzitet u Novom Pazaru (od 01.09.2013. do 01.09.2017).

Nastavnik matematike; Nastavnik tehničkog i informatičkog obrazovanja

O.Š."Selakovac", Novi Pazar, 01.09.2008. - 01.09.2011.

Saradnik / Asistent / Docent / Vanr. prof

Saradnik u nastavi: 01.10.2007 - 01.10.2008, Asistent (Računarstvo i informatika): 12.02.2009 - 26.03.2014, Docent (Računarstvo i informatika): 27.03.2014 - 20.02.2017. Vanr. prof. (Računarstvo i informatika): 21.02.2017 - ...

Sektor za hardverske proizvode - Pakom Computers

Pakom Shop, Novi Pazar, 14.05.2007.- 30.08.2008.

Alpha-Numeric Notation for one Data Structure in Software Engineering, Acta Polytechnica Hungarica 11 (1) 2014
Concept and Types of Virtual Environments: Research about positive impact on teaching and learning, University journal of Information Technology and Economics 1 (1) 2014
Implementation of some algorithms in computer graphics in Java, Technics Technologies Education Management 8 (1), 293-300 2013
Improving University Teaching Using Application for Mobile Devices Based on Netbiscuit Platform and Integration with the LMS, Tem Journal, 87 2013
Decomposition of Catalan numbers and convex polygon triangulations, International Journal of Computer Mathematics, 1-14 2013
JAVA Implementation for Triangulation of Convex Polygon Based on Lukasiewicz’s Algorithm and Binary Trees, SouthEast Europe Journal of Soft Computing 2 (2) 2013
METODE ZA REŠAVANJE PROBLEMA TRIANGULACIJE POLIGONA I NJIHOVA IMPLEMENTACIJA, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Nišu 2013 (Phd thesis), 1-120 2013
OBJECT-ORIENTED ANALYSIS AND DESIGN FOR ONE ALGORITHM OF COMPUTATIONAL GEOMETRY: FORWARD, REVERSE AND ROUND-TRIP ENGINEERING, Journal of Information Technology and Applications 3 (2), 96-106 2013
PRIMENA EDUKATIVNIH RAČUNARSKIH IGARA I “SECOND LIFE “VIRTUELNOG OKRUŽENJA U NASTAVI, Univerzitetska misao, 17-27 2013
JEDAN PRIMER PROCESIRANJA SLIKE PRIMENOM DATABASE LINK TEHNOLOGIJE, Univerzitetska misao 12 (1), 51-58 2013
Advantages of Acid Compliance in Application Development in Firebird Databases, Strategic Management - International Journal of Strategic Management and ... 2013
Implementacija transportnog problema primenom metode meta-heuristickog pristupa, Ekonomski izazovi, 3, 39-48 2013
Proposal for applying the optimal triangulation method in 3D medical image processing and software solution based on Java Net Beans environments, Balkan Journal of Health Science (BJHS) 1 (1), 27-34 2013
Java technology in the design and implementation of web applications, Technics Technologies Education Management 2 (7), 504-512 2012
IMPLEMENTATION OF THE CONVEX POLYGON TRIANGULATION ALGORITHM, Facta Universitatis, series: Mathematics and Informatics 27 (2), 213-228 2012
INNOVATION IN HIGHER EDUCATION WITH EMPHASIS ON THE ADDIE MODEL OF COURSE DEVELOPMENT FOR E–LEARNING AND IMPLEMENTATION AT THE UNIVERSITY, The Scientific Society Akroasis 2012
UML modeling for traveling salesman problem based on genetic algorithms, SouthEast Europe Journal of Soft Computing 1 (2) 2012
UML and JAVA as effective tools for implementing algorithms in computer graphics, Tem Journal, 111 2012
Primena projektnog menadžmenta i instrukcionog dizajna u implemetaciji e-ucenja na univerzitetu, International Scientific Conference MANAGEMENT 2012, 619-625 2012
UML-Based Modeling for the MoorePenrose inverse computation, Revista Metal. Internat. 17 (12), 99-106 2012
INTEGRATION OF APPLICATIONS FOR MOBILE PLATFORMS WITH THE SYSTEMS OF KNOWLEDGE MANAGEMENT, XIII International symposium - SymOrg2012: Innovative management and ... 2012
Application of JAVA and UML tools to better quality of some matrices computations, An International Journal: Communications in Dependability and Quality ... 2012
Advanced Techniques And Application Of Learning Content Management Systems In Enterprises, The Third International Symposium on Sustainable Development (ISSD 2012 ... 2012
UNAPREĐENJE UNIVERZITETSKIH SERVISA PRIMENOM MOBILNIH WEB APLIKACIJA BAZIRANIH NA PHP/JSON-RPC TEHNOLOGIJI, europe 1 (5.13), 183.43 2012
PRIMENA PROJEKTNOG MENADŽMENTA I INSTRUKCIONOG DIZAJNA U IMPLEMETACIJI E-UČENJA NA UNIVERZITETU APPLICATION OF PROJECT MANAGEMENT AND INSTRUCTIONAL DESIGN IN IMPLEMENTATION OF E-STUDYING AT UNIVERSITIES, International Scientific Conference ”MANAGEMENT 2012“, 619-625 2012
Block Method for Convex Polygon Triangulation, ROMANIAN JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 15 (4), 344-354 2012
Improving university teaching using application for mobile devices based on NetBiscuit platform and its integration with the learning management system, 2012
RAZVOJ UNIVERZITETSKE WEB APLIKACIJE ZA MOBILNE UREĐAJE U NETBISCUIT PLATFORMI DEVELOPMENT OF UNIVERSITY WEB APPLICATIONS FOR MOBILE DEVICES IN NETBISCUIT PLATFORMS, 2012
DIGITALNI REPOZITORIJUMI U INTEGRACIJI SA SISTEMIMA ZA UPRAVLJANJE EDUKATIVNIM SADRŽAJIMA (LCMS), Ekonomski izazovi, 67-77 2012
Comparative analysis of the scores of achievement in traditional way and with the aid of the internet, Inovacije u nastavi-časopis za savremenu nastavu 25 (4), 67-77 2012
Innovations and enhancing mathematics teaching by using Java applets e-learning systems, Nastava i vaspitanje 61 (4), 723-740 2012
Representation of e-services in public administrations of Serbia, Info M 11 (41), 21-25 2012
Istraživanje o stavovima ucenika i nastavnika o primeni alata za kreiranje e-testova, 10. Medjunarodna naucno-strucna konferencija - Na putu ka dobu znanja, 73 2012
Alati za kreiranje on-line testova i njihova implementacija u nastavi, 10. Medjunarodna naucno-strucna konferencija - Na putu ka dobu znanja, 72 2012
Procedure division convex polygon triangulation and application in computer graphics, 6th International quality conf.,, Vol.2, pp. 991 2012
Razvoj univerzitetske web aplikacije za mobilne uredjaje u NETBISCUIT platformi, XVI International Scientific and professional conference - Information ... 2012
Netbeans profiler as a tool for quality software assurance, 3rd International Conference ICDQM: Life cycle engineering and management ... 2012
Alati za interaktivnu nastavu matematike i e-ucenje, Alati za interaktivnu nastavu matematike i e-ucenje, ISBN: 978-86-84389-28-4 2012
Digitalni repozitorijumi u integraciji sa sistemima za upravljanje edukativnim sadržajima, Ekonomski izazovi 1 (1), 67-77 2012
Zastupljenost e-servisa u javnim upravama Srbije, Info M - Journal of Information Technology and Multimedia Systems 41, 21-25 2012
Inovacije i unapredjenje nastave matematike primenom JAVA apleta u sistemima za e-ucenje, Nastava i vaspitanje 61 (4), 723-740 2012
INOVACIJE U VISOKOM OBRAZOVANJU SA OSVRTOM NA KONKRETAN RAZVOJ KURSA PREMA ADDIE MODELU ZA POTREBE REALIZACIJE E-UČENJA NA UNIVERZITETU, Socioeconomica-The Scientific Journal for Theory and Practice of Socio ... 2012
Implementacija nekih algoritama računarske grafike u JAVA NETBEANS okruženju, XVI Scientific and professional conference – Information Technology: IT2012 ... 2012
Infrastruktura za realizaciju i razvoj e-učenja u obrazovnom sistemu, YUINFO 2011–XVII međunarodna konferencija o računarskim naukama i ... 2011
Modern trends in higher education and the future of e-learning, ITRO-conference: Information technology and development of education, 321-326 2011
Application learning content management systems, virtual classroom and m-learning in enterprises, ICT for SME2011-Information and Communication Technologies for Small and ... 2011
Primena Java apleta kao alata za kreiranje interaktivnog sadržaja za e-učenje i evaluaciju u nastavi matematike, Master rad, Tehnički fakultet Čačak, Univerzitet u Kragujevcu 2011
Infrastruktura sistema za e-ucenje Univerziteta u Novom Pazaru, X medjunarodni naucno-strucni Simpozijum INFOTEH - Jahorina, 842-845 2011
Inovacije u visokom obrazovanju sa osvrtom na konkretan razvoj kursa prema ADDIE modelu za potrebe realizacije e-učenja na univerzitetu, ICONYL2011-International Scientific Conference of Young Leaders, ALFA ... 2011
Infrastructure for development and implementation of e-learning in the educational system, Regionalni razvoj i prekogranicna saradnja – Traganje za novim perspektivama ... 2011
Apleti u nastavi kao podrška u funkciji motivacije talentovanih učenika, 6th International Symposium, technology, informatics and education for ... 2011
REINŽENJERING NASTAVNO-NAUČNOG PROCESA NA UNIVERZITETU U NOVOM PAZARU, RPPO2011 - Reinženjering poslovnih procesa u obrazovanju, 29-35 2011
Integrated Management Web-Based Applications on Java platform, 5th International quality conf.,, 573-580 2011
DEVELOPMENT OF INFORMATION SYSTEMS IN THE DATABASE FIREBIRD, The 7th International Conference Research and Development of Mechanical ... 2011
AN 0 (N log N) HEURISTIC ALGORITHM FOR THE RECTILINEAR STEINER MINIMAL TREE PROBLEM, The American Cartographer 11 (1), 70-79 2011
NETBEANS PROFILER AS A TOOL FOR QUALITY SOFTWARE ASSURANCE, 2011
UML modeling for computation of the Moore-Penrose inverse, 9th Symposium "Novel Technologies and Economic Development", 139 2011
Sistemi za upravljanje sadržajem ucenja kao podrška zaposlenim u preduzecima, 9. Medjunarodna naucno-strucna konferencija - Na putu ka dobu znanja, 61 2011
Application ICT in Public Administration as a Condition of Establishing E-Government, 5th International quality conf.,, 387-392 2011
Bezbednost podataka u VPN-u na javnoj globalnoj mreži, E-Trgovina/ E-Commerce 2011, Akademski dan (e-zbornik) 2011
Neki predlozi unapredjenja nastave matematike primenom alata za e-ucenje, 6th International Symposium, technology, informatics and education for ... 2011
Integracija WIRIS alata sa sistemom za e-ucenje kao nacin unapredjenja nastave matematike, INFOTECH 2011 - ICT Conference/Exhibition 2011
Comparative analysis of the success studying students attending traditional learning or e-learning, ITRO-conference: Information technology and development of education, 326-332 2011
Objektno-orijentisano programiranje i modelovanje – JAVA i UML, Objektno-orijentisano programiranje i modelovanje – JAVA i UML, ISBN: 978-86 ... 2011
PRIMENA VIRTUELNIH UČIONICA U CILJU POBOLJŠANJA KOLABORATIVNOG RADA ZAPOSLENIH APPLICATION VIRTUAL CLASSROOM IN ORDER TO IMPROVE THE COLLABORATIVE WORK OF EMPLOYEES, 9. Medjunarodna naucno-strucna konferencija - Na putu ka dobu znanja, 62 2011
THE IMPORTANCE OF IS IN SMALL AND MEDIUM COMPANIES, SMEPP 2011 (Small and Medium Enterprises - Possibilities and Perspectives ... 2011
PROCESNI PRISTUP RAZVOJA SISTEMA ZA ELEKTRONSKO UČENJE I UML MODELOVANJE PROCESS APPROACH TO ELECTRONIC SYSTEM DEVELOPMENT AND LEARNING UML MODELING, YUINFO 2011 XVII medjunarodna konferencija o racunarskim naukama i ... 2011
INFRASTRUKTURA SISTEMA ZA E-UČENJE UNIVERZITETA U NOVOM PAZARU / SYSTEM INFRASTRUCTURE FOR E-LEARNING ON UNIVERSITY OF NOVI PAZAR, X medjunarodni naucno-strucni Simpozijum INFOTEH - Jahorina, Vol. 10, Ref. E ... 2011
UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA, INFORMISANOSTI I KOMUNIKACIJE ZAPOSLENIH U AGROBIZNIS SEKTORU I NAČIN REALIZACIJE PRIMENOM LCMS-A, Naucna konferencija - AGROBIZNIS2011, 459-469 2011
POZITIVAN UTICAJ PRIMENE JAVA PROGRAMSKOG JEZIKA U GRAFIČKOM PREDSTAVLJANJU PROBLEMA U NASTAVI MATEMATIKE, Festival informatickih dostignuca - INFOFEST 2011,, 164–172 2011
PRIMENA UML-A U RAZVOJU SOFTVERA LARMANOVOM METODOM APPLICATION UML IN SOFTWARE DEVELOPMENT USING LARMAN METHOD, X medjunarodni naucno-strucni Simpozijum INFOTEH - Jahorina, Vol. 10, Ref. E ... 2011
SOFTVERSKI АLАTI ZА KOLАBORАCIJU U SAVREMENOM POSLOVNOM OKRUŽENJU / SOFTWARE TOOLS FOR COLLABORATION OF THE MODERN BUSINESS ENVIRONMENT, 2011
THE APPLICATION OF EDI TECHNOLOGY IN SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES, International scientific Conference - SMEPP 2011 (Small and Medium ... 2011
Primena UML modelovanja i PHP jezika u izradi web aplikacije za e-učenje, Univerzitet METROPOLITAN-Elektronsko učenje na putu ka društvu znanja, 131-136 2010
APPLICATION OF OBJECT-ORIENTED ANALYSIS AND DESIGN IN NAVIGATION SYSTEMS AND TRANSPORT NETWORKS, 10th International Conference "Research and Development in Mechanical ... 2010
Tehnike Text Mining-a i njihova realizacija primenom objektno-orijentisane analize, 18. Internacionalni telekomunikacioni forum TELFOR 2010, 1097-1100 2010
Elektronski servisi u javnoj upravi kao uslov za uspostavljanje e-Uprave, XIV Konferencija: E-Government - Informacioni sistem državnih organa ... 2010
Programiranje transakcija i uskladištenih procedura u oblasti informacionih sistema, XIV Konferencija : E-Government - Informacioni sistem državnih organa ... 2010
Objektno-orijentisani pristup u simulaciji i metodologija simulacionog modeliranja, Festival informatickih dostignuca - INFOFEST 2010, 118-130 2010
Information and communication technology as a tool for establishing e-health, 10th International Conference "Research and Development in Mechanical ... 2010
UNAPREĐENJE POSLOVANJA U SISTEMIMA ELEKTRONSKOG PLAĆANJA, Festival informatickih dostignuca - INFOFEST 2010, 131-141 2010
PRIMENA UML MODELOVANJA I PHP JEZIKA U IZRADI WEB APLIKACIJE ZA E-UČENJE APPLICATION UML MODELING AND PHP LANGUAGE IN DESIGN WEB APPLICATION FOR E-LEARNING, The First International Conference eLearning2010, 131-136 2010
MODELOVANJE POSLOVNIH PROCESA I PRIMENA DATA MINING TEHNIKA U E-UČENJU MODELING OF BUSINESS PROCESSES AND APPLICATION OF DATA MINING TECHNIQUES IN E-LEARNING, The First International Conference eLearning2010, 107-111 2010
Primena UML dijagrama aktivnosti u predstavljanju Data Mining modela tehnikom genetskih algoritama, 18. Internacionalni telekomunikacioni forum TELFOR 2010, 1101-1104 2010
FUNKCIONALNOST I IMPLEMENTACIJA INFORMACIONOG SISTEMA UNIVERZITETSKE BIBLIOTEKE, Univerzitetska misao, 113-119 2009
ANALIZA I TESTIRANJE NEKIH TEHNIKA KODOVANJA JPEG STANDARDA ZA KOMPRESIJU SLIKE, Univerzitetska misao, 65-74 2008

TEMPUS PROJECT: Enhancing the quality of distance learning at Western Balkan higher education institutions DL@Web, Membership of the Editorial Board in Newsletter "Balkan Distance Education Network". University of Kragujevac, Faculty of Technical Sciences, Serbia.

PRОJEKAT STАLNОG STRUČNОG USАVRŠАVАNJА NАSTАVNIKА, VАSPITАČА I STRUČNIH SАRАDNIKА - Zаvоd  zа  unаprеđivаnjе оbrаzоvаnjа i vаspitаnjа, Cеntаr zа prоfеsiоnаlni rаzvој zаpоslеnih u оbrаzоvаnju, Rеpublikа Srbiја. Autor i rеаlizаtоr akreditovanog seminara "Izrada elektronskih didaktickih materijala za nastavu matematike", podržan od strane Regionalnog centra za stručno usavršavanje - Novi Pazar, za školsku 2015/16 i 2016/17.

PRОJEKAT STАLNОG STRUČNОG USАVRŠАVАNJА NАSTАVNIKА, VАSPITАČА I STRUČNIH SАRАDNIKА - Zаvоd  zа  unаprеđivаnjе оbrаzоvаnjа i vаspitаnjа, Cеntаr zа prоfеsiоnаlni rаzvој zаpоslеnih u оbrаzоvаnju, Rеpublikа Srbiја. Autor i rеаlizаtоr akreditovanog seminara "Аlаti zа krеirаnjе intеrаktivnih sаdržаја u sаvrеmеnој nаstаvi", podržan od strane Regionalnog centra za stručno usavršavanje - Novi Pazar, za školsku 2014/15 i 2015/16. [LINK]

PRОJEKAT STАLNОG STRUČNОG USАVRŠАVАNJА NАSTАVNIKА, VАSPITАČА I STRUČNIH SАRАDNIKА - Zаvоd  zа  unаprеđivаnjе оbrаzоvаnjа i vаspitаnjа, Cеntаr zа prоfеsiоnаlni rаzvој zаpоslеnih u оbrаzоvаnju, Rеpublikа Srbiја. Autor i rеаlizаtоr akreditovanog seminara "Podrška izradi i primeni multimedijalnih sadržaja u nastavi TIO", podržan od strane Univerziteta u Novom Pazaru, za školsku 2014/15 i 2015/16.


UČEŠĆA U MEĐUNARODNIM I NACIONALNIM NAUČNIM ODBORIMA:

Rukovođenje diplomskim i master radovima / Supervisor of undergraduate and master, PhD theses:

 • Mentorstva za izradu diplomskih radova (32 kandidata)
 • Mentorstva za izradu master radova (8 kandidata)
 • Mentorstva za izradu doktorskih disertacija (2 kandidata)
 • Članstva u komisijama za odbanu diplomskih radova (30 kandidata)
 • Članstva u komisijama za odbanu magistarskih radova  (1 kandidat)
 • Članstva u komisijama za odbanu master radova (4 kandidata)
 • Članstva u komisijama za odbanu doktorskih radova (1 kandidat)