Biografija

 

Mustafa Fetić je rođen 10.03.1969. godine u Negobratini, opština Bijelo Polje, Crna Gora. Osnovnu školu završio u Rožajama, a Gazi-Husrevbegovu Medresu u Sarajevu. Godine 1993 upisuje  dvogodišnji studij arapskog jezika na prestižnom Univerzitetu ''Džamiatul imam Muhamed ibn Saud El Islamijj'' u Rijadu, Saudijska Arabija.

Na filozofskom Fakultetu Prištinskog univerziteta diplomira pedagogiju na  temu '' Naučno-duhovna pedagogija'' sa visokom ocjenom deset (10). Nakon završetka osnovnih studija upisuje se na postdiplomske studije Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru, Fakultet humanističkih nauka, odsjek pedagogija, gdje u redovnom roku polaže sve ispite i uspješno brani magistarsku tezu na temu '' Savremena shvatanja islamske pedagoške misli''. Krajem 2011. godine brani doktorsku disertaciju pod naslovom '' Međuzavisnost porodičnog odgoja i islamske vjeronauke u negovanju islamskih vrijednosti''. 

Uspješno je radio i kao imam u Njemačkoj (Hanover), Švajcarskoj (Vetzikon), Bosni i Hercegovini (Kakanj), te Novom Pazaru, (Sandžak). Radio je kao vjeroučitelj u osnovnim školama u Novom Pazaru. Obnašao je značajne funkcije u islamskoj zajednici i to od direktora izdavačke ustanove El Kelimeh, glavnog i odgovornog urednika GLasa Islama, predsjednika novopazarskog medžlisa, direktora Gazi - Isabeg medrese, prodekan Fakulteta za islamske studije U Novom Pazaru, do koordinatora Beogradsko-Novosadskog muftijstva.  Svoj naučni rad Mustafa Fetić je krunisao izdavanjem svoje dvije knjige: ''Kazivanja s minbera'' i ''Roditeljski savjeti za hairli brak''. Urednik je Takvima za 1996/97/98. godinu. Objavljivao priloge u Preporodu, Glasu Islama, Sandžačkim Novinama, reviji ''Sandžak,, , Zemzemu i Softi.

Trenutno se nalazi na mjestu dekana departmana pedagoško-psiholoških nauka na Internacionalnom univerzitetu, te  profesora na Fakultetu za islamske studije u Novom Pazaru. Oženjen je i otac je troje djece.

 

Objavljeni naučni radovi i članci

 

 • Tradicionalna škola i savremeno učenje, univerzitetska misao – časopis za nauku, kulturu i umjetnost, (Vol.12. No.1 – 2013.)
 • Kriza odgoja i obrazovanja – odgoj ili dresura, univerzitetska misao – časopis za nauku, kulturu i umjetnost, (Vol. 12. No.2 – 2013.)
 • Emocionalno zlostavljanje djece u porodici, 5. Međunarodni naučno-stručni skup’’ Kulturni identitet u digitalnom dobu’’,Univerzitet u Zenici, Zenica, april,2013.
 • Savremena pedagoška misao kroz prizmu islama, Međunarodna konferencija ’’Aspekti vaspitne krize i ekspanzija interneta kao savremene ovisnosti’’, Burč Univerzitet, Sarajevo, maj, 2013.
 • Pomanjkanje odgojnog uzora u školama, Islamska misao - časopis za nauku, kulturu i tradiciju, zbornik radova Fakulteta za islamske studije, Novi Pazar, br.7,2013.
 • Krize i spiritualizam, Međunarodna naučna konferencija, Bedir Univerzitet, Tirana, Albanija, maj, 2012.
 • Specifičnosti i zadaci islamske pedagogije,Godišnjak Fakulteta za islamske studije br.2, Novi Pazar,2008.
 • Budućnost našega školskog sistema, okrugli sto ’’Obrazovanje u Sandžaku’’ Odbor za obrazovanje BNV,  Novi Pazar,  januar, 2011.
 • Uloga ekološkog obrazovanja u zaštiti i unapređenju životne okoline, Ekonomski izazovi, časopis Departmana za ekonomske nauke Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru, br.5, Novi Pazar, 2014.
 • Religijsko obrazovanje i savremena škola, Vaspitanje i obrazovanje, časopis za pedagošku teoriju i praksu,br.5, Podgorica, 2013.
 • Odumiranje šerijatskog prava kod Bošnjaka nakon Drugog svjetskog rata pa do pada Komunističkog režima, Šerijatsko pravo – izazovi i perspektive, Međunarodna naučna konferencija, Fakultet za islamske studije, Novi Pazar, april, 2014.
 • Uloga i značaj obrazovanja u ostvarivanju nacionalnih prava Bošnjaka, okrugli sto u povodu dana zastave Sandžaka, Novi Pazar, maj, 2014.
 • Sreten Vukosavljević – prvi predsjednik Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Sandžaka, predavanje povodom dana ZAVNOS-a, Pljevlja, Novembar, 2013.
 • Agresija na Islamsku zajednicu kroz udare na obrazovni sistem,naučna konferencija povodom 7. godina od agresije na Islamsku zajednicu u Srbiji, Novi Pazar, oktobar, 2014.

 

Objavljivao priloge u Preporodu, Glasu Islama, Sandžačkim Novinama, reviji’’Sandžak’’, Zemzemu, Softi.

 

 

 

 

 

 

Formal education
Skills and specializations
Category No. of publications Points
International journals Science Citation Index: M21,M22,M23 None None
Other international journals None None
National journals Serbian Citation Index: M24,M51,M52,M53 None None
Other national journals None None
International proceedings Full-text: M33 None None
Abstract only: M34 None None
National proceedings Full-text: M63 None None
Abstract only: M64 None None
Other publications Monograph, practicum, thesis: M40,M70 None None
Total: