Doc. dr Aleksandar R. Ivanović, rođen je 23. septembra 1984. godine u Novom Pazaru. Osnovnu školu je upisao 1991. godine u Baljevcu, a završio sa odličnim uspehom 1999. godine u Novom Pazaru. Srednju Ekonomsko-trgovinsku školu, smer ekonomski tehničar upisao je 1999. godine u Novom Pazaru, a završio sa odličnim uspehom 2003. godine u Kraljevu. Na Pravnom fakultetu, Odseku za kriminalistiku Internacionalnog Univerziteta u Novom Pazaru, diplomirao je 2007. godine kao najbolji u klasi (tema: "Korupcija" - mentor prof. dr Miloš Babović. Na istom fakultetu 2009. godine završio je sa prosekom 10,00 master studije, odbranivši master rad i stekavši zvanje master pravnih nauka (tema: "Uloga policije u pretkrivičnom postupku"- mentor prof. dr Vladimir Krivokapić). Doktorsku disertaciju, odbranio je 2013. godine na istom fakultetu i stekao zvanje doktora pravnih nauka (tema: "Kriminalistička zaštita nacionalne bezbednosti" - mentor prof. dr Muamer Nicević).

Od 2008. godine do danas zaposlen je na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru. U zvanju asistenta od 2009-2013. Godine držao je nastavu na časovima vežbi iz predmeta: Krivično pravo, Krivično procesno pravo, Osnovi kriminalistike, Kriminalistička taktika, Kriminalistčka metodika, Nacionalna bezbednost, Organizovani kriminal, Privredni kriminalitet, Krivično pravo, Krivično-procesno pravo, Međunarodno krivično pravo, Međunarodno javno pravo, Sudska medicina, Kriminalistička tehnika, Osnovi forenzike. U akademskoj 2013/2014 godini u zvanju docenta drži nastavu na osnovnim studijama iz predmeta Kriminalistička taktika, Kriminalistička metodika, Kriminalistička operativa, Kriminalistička analitika, Osnovi forenzike in a master studijama Teorija i praksa rešavanja konflikata i Savremene kriminalističke teorije.

Do sada je samostalno i u koautorstvu objavio više od 30 naučnih i stručnih radova iz navedenih oblasti. Učestvovao je na 15 međunarodnih naučno-stručnih skupova. Takođe, u koautorstvu je objavio knjigu pod nazivom: "Prevencija kriminaliteta" i udžbenike: "Kriminalistička tehnika", "Kriminalističke procedure" i "Privredni kriminalitet".

Oktobra meseca 2011. godine imenovan je za pomoćnika rukovodioca Departmana za pravne nauke Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru i tu dužnost je obavljao do oktobra meseca 2012. godine. U maju mesecu 2011. godine boravio je u Segedinu (Mađarska) na jednonedeljnom međunarodnom radnom sastanku u čija je tema bila: "Upoznavanje sa Evropskim radnim i socijalnim pravom". Sastanak je organizovan od strane Fakulteta za pravne i političke studije Univerziteta u Segedinu (Mađarska), Pravnog fakulteta, Martin Luter Univerziteta iz Hallea - Witenberg (Nemačka) i Pravnog fakulteta, Univerziteta iz Utrehta (Holandija).

15. aprila 2012. godine, postao je član proširenog sastava Republičke izborne komisije za izbore za predsednika Republike Srbije, koji su održani 6. maja 2012. godine. Kao član Republičke izborne komisije na pomenutim izborima, vršio je dužnost koordinatora za sprovođenje izbora u pčinjskom okrugu.

Formal education
2013 Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru Pravni fakultet Doctorial (PhD) Details
2009 Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru Pravni fakultet Master (MSc) Details
2007 Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru Pravni fakultet Bachelor (BSc) Details
Skills and specializations
2014 Docent Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru Departman za pravne nauke Details
2009 Asistent Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru Departman za pravne nauke Details
Category No. of publications Points
International journals Science Citation Index: M21,M22,M23 None None
Other international journals None None
National journals Serbian Citation Index: M24,M51,M52,M53 None None
Other national journals None None
International proceedings Full-text: M33 None None
Abstract only: M34 None None
National proceedings Full-text: M63 None None
Abstract only: M64 None None
Other publications Monograph, practicum, thesis: M40,M70 None None
Total:

Od 2012. godine u svojstvu administrativnog koordinatora učestvuje u realizaciji regionalnog programa "Gradimo mostove, a ne zidove, uloga univerziteta u izgradnji mira", Norveškog Helsinškog komiteta za ljudska prava čiji je cilj razvijanje saradnje između civilnog društva i univerziteta u Bosni i Hercegovini, u Srbiji i na Kosovu u oblasti interkulturalnog razumevanja, ljudskih prava i pomirenja.

 

  • Članstva (recenzije, uredništvo…) u naučnim odborima časopisa, konferencija itd.

 

- Zbornik radova: I naučne konferencije sa međunarodnim učešćem - Pravni izazovi na početku XXI veka, UDK: 343.982; ISSBN 978-86-84389-33-8, Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru, Novi Pazar, zamenik glavnog i odgovornog urednika i član uređivačkog odbora, 2011.

 

- Zbornik radova: VI naučna konferencija sa međunarodnim učešćem - Kriminalističko - krivično procesne karakteristike istrage prema zakonu o krivičnom postupku u protekloj deceniji (teorijsko-praktični pristup), ISBN 978-99955-691-5-0, Internacionalna asocijacija kriminalista, Banja Luka, član uređivačkog odbora, 2012.

 

- Zbornik radova: VII naučna konferencija sa međunarodnim učešćem - Kriminalistički i krivično-procesni aspekti dokaza i dokazivanja, ISBN 978-99955-691-8-1, Internacionalna asocijacija kriminalista, Sarajevo, član uređivačkog odbora. 2013.

 

- Zbornik radova: Međunarodna naučno stručna konferencija „Razmena teorijskih znanja i praktičnih iskustava vezanih za rad po modelu tužilačke istrage i konceptu adverzalnog krivičnog postupka“, ISBN 978-86-84389-41-3, Departman za pravne nauke IUNP-a i Internacionalna asocijacija kriminalista Banja Luka, glavni i odgovorni urednik. 2014.

- Glavni je i odgovorni urednik časopisa Pravne teme (ISSN 2334-8100) Departmana za pravne nauke Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru (2013-...).

 

  • Rukovođenje diplomskim, master i doktorskim radovima (navesti broj kandidata).

 

15 kandidarta na diplomskim i 7 kandidata na master studijama.

 

 

  • Ostali podaci (studijski boravci, specijalizacije, gostujuća predavanja itd.).

 

U septembru mesecu 2013. godine održao je na Univerzitetskom koledžu Buskerud u Dramenu (Norveška) predavanje po pozivu za studente master studija na temu: “Menadžment konflikta na granici Srbije i Kosova”. Oktobra meseca 2013. Godine imenovan je za Rukovodioca Deparmana za pravne nauke Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru.

U januaru mesecu 2014. godine održao je na Univerzitetskom koledžu Buskerud u Dramenu (Norveška) predavanje po pozivu za studente specijalističkih studija na temu: "Metodika otkrivanja i procesuiranja učinilaca ratnih zločina na prostoru Zapadnog Balkana".

U januaru mesecu 2015. godine održao je na Univerzitetskom koledžu Buskerud u Dramenu (Norveška) predavanje po pozivu za studente specijalističkih studija na temu: "Multikulturalizam u Srbiji od perioda Jugoslavije do današnjih dana".